Xổ số Mobile™

 Tổng hợp kết quả xổ số Miền bắc
Bạn đang xem bảng tổng hợp kqxs. Thống kê xổ số kiến thiết, xổ số lô tô 2 số trong 100 ngày, tính đến ngày 17-09-2014, bảng tổng hợp xskt thống kê theo sơ đồ ma trận nhị phân của 100 cặp lô tô xuất hiện trong ngày. Bảng tổng hợp giúp bạn tìm kiếm thông tin của các cặp số lô tô 2 số về trong ngày đơn giản hơn, bảng thống kê này cũng trang bị cho bạn một phương pháp soi cầu xổ số tương đối hiệu quả. XoSoViet.Com chúc bạn may mắn!


 Thống kê xổ số lô tô 2 số cuối trong 100 ngày
Tính đến ngày:  [dd/mm/yyyy]Chọn tỉnh thành: 
Bảng tổng hợp các cặp số loto  MIỀN BẮC từ 00 đến 99 xuất hiện trong 100 ngày liên tiếp:


Ngày
-
Tháng
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
00    1           1  11   21              1       1 1 1 121    11 1 1 1 12                   12 1 1   
01             11  11   1      1          2          1          1 11111  1   1  1            1        
02   1        1 1      1 11        31 1    1  2   2 1  11  1 11   1         1 2 1 1 1 1      1  1     
0311   1    1        1 1        21 1    1 1  1    1 1       1  11  1     1      1   1 1    1   1     1
04 1 11 1  1  1  1 11          1    1     121112 1112 1              11      1      2     1  1   1    
05     1 1   1    1     1 11 11        11111111 1  1 1   1              11          1 1    1      11  
06  1 1111   1   1     3 1 1   1     1 1     1          1111  1   111     1      2     1     11     1 
07 3 1            1  1  1       1  112 1  11  11      1     1   1  1         11     1 2     111     1 
08 1     1               1     1   11111    1  111  1           1         1       1       11    1     
09 1   1 1      11   1 1 1 1   211          21       1  1   1 11 1   1 1 1 1        1    1   111 1 1  
10    1     1     2 211         1      11         1 1         1     2 2     1       11 1      11      
11   1    1   12          11   1 1    1        111               11 1 1      13   2            21  111
12             22  1 1  21  1 1  1  1    1  1 1   1  11 1  11 1          1             1 1    1       
13 1      1         1 11211   1   1    1              1   1  1   1    1    1 1 11     11  2    1      
1411 1   1    2   1  2  1     1    1    1     1  1        1  1  1 1    1    1     1 1         1  2    
15              12      1   11           1        1 1  1        1  1       1  12            1  1 1   2
16                  1 1 1    1  111   1       2  121      112  1      11  1         1   1       1  112
17               1    1 1 1 1   1    1  21  11 11       1 1 1        1    1     1 1  11       1 11    
18   1 1   1     1   1     1    11 1 1  1      1    1 2   1    1    1  1  1      1           1      1 
191     2 1 1  1     1     122 1   1     1         1 1 1     1               1 2 1 1 1                
201 1 1  11  112     1 1     1    1             11     1  1 1 1 131      121        11 1  11      1   
21 1   1  2                     2       1   3  1 1       1      1      11  11         1 1    1 21 2   
22      2           1           1     1 1    1 11 2  1            1      1   1 1   11   1 1 11    1   
231 1 1             1  1  11           11 1 1  1 1    1       1    1      1    1   1 2     1 1 1  1  1
241  1      1 1         111 1          1  1    1    2 1   2 1         11   1  1 11      1   1  1  1   
25          1   2      1  1 1 1     1        1         1  1      1   2       1       1     11    1  2 
26       1       1  1      1  1           1 1   2           11         1  1  1  1         11  1  221  
272   111  1    1  1      1  11     1  111    1    1  1                     1   1 1         11111     
28     1   1   11  2  1 1      1     1           3 2 1        11     1     1 1 11   11  11    1      2
292   1  1  2 1  1   11  1  1        2   1   1 1     11  1        1      1           3     2   1111  1
30       1 1 1               21    1 2  1 1   1         1      11  1 1       1          1     12     1
311     11   2   1    11   1 1    11 1 2  1  1 21              12  1       1 1  11    1       1    1  
32    1 1 1     1           1    11   1   11      1 1 1                   1    131     1  1     1 12  
33 1  11  1  1 1           11    1      1  11  1 1 1       1 1 11        1  1 11         1        2   
34 12         11  21      11 11   1  1   1 1   2    11      11   122   21  2  11    1    1      111   
351 11  1       1      1    1   1     1    11  1       1 111 2    1   1 1  1   21    1  1        1 1 1
361 31 1  11      1      12      1              21     1  1  2 1        2          1   1              
37 11      1  11  1        1 1 1 1         11   1    1       11 1 11  1 2       11      1 1 1     1   
38       1 11   11  11   2 1  1    11   1        1   11         1 1  1     211   11   1 1     1       
39       2 1   1                1        1   21      11                                      1 111    
40  2   1    1        1121    2  1           1     1   1 1    1     11   1111     21     1 1   11  12 
41         2     1  1       1     1  12        1        11  11      1      1  1  1 2 1 111     1 1    
42 111 2       1 1        1   1   1 11      2              1 1    11   2 1 11  1111   11    1         
43 1 1 111 1    1   2   1  1      1  1  1         1  11  1    1 1 11    1   212  1    11  1 11        
44 2 1 1     2 2  1   1  1  1   1  1  1  1    2 1         1     11           1  1  11  11  11  1      
45 1        1    1   11      1      1  1 1 1  11 1  1      1     11121  1 1            1     11  1    
462       2 12     11 1      1  111     111                         1            2      1 1     1  3 1
47  111 11    1      1211        1         2     1      11 11       1   1      1 1  1  1   12     1  1
48  1 1   11 11 1 13  1 111  1    1    11     21   1    2 1 1    1        1      1    1   1    2      
49         1  1    11       1     211          1         1  2    2 11             1                1  
50      1  1   111 111   12    1 1     1 1  1         1    2 1  1  1  11 1  1 1      1    1       1  1
512   1   1  1  1 1    1   1           1                 1  1 12        11     11   1   13         1  
52 1 2  1     1111    1 1 1       1 11 1  1     1         211        131   1 1           1 1      1   
53            1  1                       12      121    1          1          1   1  1    12       1  
54 1     2 11 11   1     1      1 12  2 11            111        1    1 21  1      211   1 1      1 1 
55        1      1 1  2  1 1 1     1  1 1     1   1  1          1        1       1  1  1   1         1
56111      1      1               1   1  1   1       1   1 1    1 1                  1             11 
571                     2 1          1   1    1      1   1      1 1 111             112            11 
58  111    111     1 11   1  1        1 1        1   1   1    1      11        1   1            1    1
59  21         21  1            1     1  11                1 11  1    1  11   1           21          
60  1  1      1   21 1  1  2    1  1  1            1   1 1   122  1 11 1      11   1   1  1          2
611     114  1 1  21 1 1             111         11 11 2 1 1 111    1 1          1          1 1   1   
62 1    22    1       1          1 1 1 1 1 11  11  31      2   1 2 21            13 1 1112          1 
63 1                1 1     1 1   1 1           1    1 11  1 1 1  11   1   1     112    1  141   1    
64      1 1            1    12 1   1   1  1           1 11  1        1 1    1   1    1   1      2   1 
651   1 1  1 1        1         1 21       2 1      1      1  111    2   1 1 1       21    1   1   1  
66   1 1     1  1        1   1     1       1131                1        1            21        1      
67  1           1       1  21 1 1  11                  11     1   1  2             1   1   1        1 
68         1    1 1 1     11     11        3   1   11   1     1   1  2      1 2          1         1  
69   1   1  1111  1 12  1   11   1  1 1  1     1        1      1      3  11  12 1 1       1 1    1    
70     111 2     1  1  1     1 2   1112  1       11       1      11 111     1          21  12       12
711   1     1 1 11 11           1 1   1111   11  1 1 1 1 11 1   1  1 1  1         1   1               
72    1   1   1    11111 2 1  1 11     1     1 1  1    23 1            11  1   1111        1111 1    1
73    1 2    1        1   11              1     1  2 1         1 2 1    1    1 121 11 1   2       111 
74 1        11              1111 2    111   1   1   1 1  1   1   1        11    1      11    3        
75   1 3  11  1   1    2     1     1  11                      11              1   1     111     1  1 1
76    1   2  2           11     1       1    1         1 1 1    1     11  1  2     11   12   1 111  1 
77       2  21     11    1          11       1  1     11   2 11   1 1   1 1                   2       
781    1    2       2            1     1   1 2    11       1         1 11     1  12                   
79  1 1       1    111      3  11     2    11    1        1    2     1   111  1     1 1       1 2 112 
80  121     1         1  3        1     1 2 11         1    11 1           1         2 1  1  1 1      
81   1           1     1       2 1  1            1111 1     1  1 1     11 1 2 1        1   1 1      2 
82   11     1     2    1 1          1            1 1 1 1           1        11 2       21 1      1 1  
83  1         1  1 1    1   2          1  11    1  2  1   1   1    11       2  1   2     1   1        
84   1                  1   1  11 1     1    1       1      1 1     1  121  1  1                      
85     1   1    1   1  2  1   11 11  1    1     1 112     1 1         1    1       1 11     1    1    
86 1 1 11   2        1           1  1    1 11      1     111  1  1  1  1 1      1        1  1 1  11   
87     11                    11  1  1 1       1         2    2  1     1  1  11 1  1   1     1 1 121  1
88        1     1    1   1 1            11      1       1  2 1          1  11 1    1           11   1 
892       11     1         1   1       11   1   2   111  2     1  1       1    11             1  2  1 
90 12 1 1 1   1   1            1  1 11         1    11 1  1   1    1     2   2   1 1   11 11 11  1    
91  1                         1  1     1      1   1    11 1     1      1  1       1     2          1 1
92    11 1 11  1   1 1 1  1 12  2 11     11  11 2  1 11   11      1     1        1 1 11   1        1  
93             1          1   1    11    2  1     1 111  1          1      1       1      11 1      11
94 1 1 1 1        1   1    11 21    1     11    11     1                1 2         1  1 1 11 11  111 
951   1  1 12          1      1                        2         1  1    1 11  1      1 211       1   
96     1     1  1211                11    1       2 1         1  1 12       11   1112 1  1  1 1 2    1
971          11 11      1     2   1        1  1     1 1     2    1     2  1      11      2  1         
98      1   1111 1 1 1        13    1       1    2      11  12            1 1         1 21   1   1  1 
99    2   1    1  1   1        1 1  12     1  2       111       11 1 1 2  1  11 1  2   1        1     
Copyright © 2010 - 2014 www.XoSoViet.com. All rights reserved.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email: xosoviet.com@gmail.com

Các trình duyệt tốt nhất để xem xosoviet.com, mời bạn hãy download tại đây: Apple Safari - Mozilla Firefox - Google Chrome

ket qua xo so | xo so mien bac | xo so | xo so mien nam | xo so mien trung | xo so thu do | thong ke xo so | xo so thanh pho hcm | thong ke giai dac biet | thong ke xo so | phan tich xo so | thong ke dau xo so | do so so | soi cau xo so | du doan xo so | truc tiep xo so | so mo xo so | giai nghia giac mo | games online | video cuoi | xo so binh duong | xo so vung tau | xo so da nang | xo so quang ngai | xo so binh dinh | xo so da lat | kqxs xsmb | Vinaconnect Inc