Xổ số Mobile™

 Tổng hợp kết quả xổ số Miền bắc
Bạn đang xem bảng tổng hợp kqxs. Thống kê xổ số kiến thiết, xổ số lô tô 2 số trong 100 ngày, tính đến ngày 22-11-2014, bảng tổng hợp xskt thống kê theo sơ đồ ma trận nhị phân của 100 cặp lô tô xuất hiện trong ngày. Bảng tổng hợp giúp bạn tìm kiếm thông tin của các cặp số lô tô 2 số về trong ngày đơn giản hơn, bảng thống kê này cũng trang bị cho bạn một phương pháp soi cầu xổ số tương đối hiệu quả. XoSoViet.Com chúc bạn may mắn!


 Thống kê xổ số lô tô 2 số cuối trong 100 ngày
Tính đến ngày:  [dd/mm/yyyy]Chọn tỉnh thành: 
Bảng tổng hợp các cặp số loto  MIỀN BẮC từ 00 đến 99 xuất hiện trong 100 ngày liên tiếp:


Ngày
-
Tháng
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
0011  2        1    112    311   2  1    1     1 1    1           1     1           1  11   21        
01      2 1   2           1    2  1    1   21    1     11   11                   11  11   1      1    
02     12           1 1        22         2   1   1   1    11      2   1        1 1      1 11        3
03 2  1      1   1 2          1      121   1    1 1  121        1   11   1    1        1 1        21 1
0411 111    1 11      11   1  11     11   1 1 1  1       1       11  1 11 1  1  1  1 11          1    
05   11   11  1          1     11  1       12 1      1                   1 1   1    1     1 11 11     
06         111    1    1  1  1   1 1 1    12         1    11  1  1 2  1 1111   1   1     3 1 1   1    
07 1    1        1        11  2     1          11 12     11111       3 1            1  1  1       1  1
08  3 3       1  1   11  2    1    2 1   1   1     1       1  1      1     1               1     1   1
091    1   1      11    1  1111        1 1 11 1    111  11      1    1   1 1      11   1 1 1 1   211  
10      1111     1  1       1  1 2 1    1 12   1    1   1  2    1321    1     1     2 211         1   
11        1          1      11     1   1   11 1  1      112            1    1   12          11   1 1  
12   1       1      1          11 11   11   1 1     11 2 1 1                     22  1 1  21  1 1  1  
13  1  1 1        1     21        1 11  2 1      11 1  11   1        1      1         1 11211   1   1 
141      1  1  11 1  11   1  1    1           1  1 1 1  11     11   11 1   1    2   1  2  1     1    1
15             1       1    1        1        1        1   1   11                 12      1   11      
161 1   1         1     1       11 121  21     1   1          11 2                    1 1 1    1  111 
17              1  1          21  1           1 1           1  1                   1    1 1 1 1   1   
18 213   111 2          1   11             1 1  1   1 1 112   1   1    1 1   1     1   1     1    11 1
19     21       1        1   1  1 1  1 111    1     1  1  1 1       1     2 1 1  1     1     122 1   1
20 1           1 1    11         12 1    1 1 1         1 1   1   1 11 1 1  11  112     1 1     1    1 
21   2 1 1  2   1   12  1 1  1   1   311         1  21  2    23    1 1   1  2                     2   
22     1           1       2111   1       11 1            1 1   2 1       2           1           1   
23 1 1   12        1     1             1  21    111       3     2   1 1 1             1  1  11        
2431     2   11      1   11     1 1   1   1 11 1       11           1  1      1 1         111 1       
25        11    111 1   1    22     1 11  1        11    1     1              1   2      1  1 1 1     
26 1   11   1 1                11    1   1 1      1   11 1     111         1       1  1      1  1     
27         1 1 1 2    1          1       11       1  1   1        1 2   111  1    1  1      1  11     
281    1      1   1  111   11  111     1       1   11  1  11             1   1   11  2  1 1      1    
29  11           11   11 1   1 1      1 1     1 11 1 1   11  12  1  2   1  1  2 1  1   11  1  1       
30         1  1    11       1   1 11  1 1     1              11    1       1 1 1               21    1
31 11  1  1 1    1    1 1     1          11  111 1      1     2   1 1     11   2   1    11   1 1    11
321     1   1    232     1    12 1  2   1    1   11            1  1     1 1 1     1           1    11 
33   1         1   11 11        2  1   1 1     1    1       1     1  1  11  1  1 1           11    1  
342 1    21111 1    1       11            1 3  1      1  1   111     12         11  21      11 11   1 
35     2 1     1     13       1 1   1          1   1  1    11 1     1 11  1       1      1    1   1   
36       1   1  1  1 1    1  111   1   1        1  2   1     11     1 31 1  11      1      12      1  
37     1            11 1 1 11     1         1 21    1  2   1   1     11      1  11  1        1 1 1 1  
38 1   1   1  1         11        1  1 1       1            1  2 1         1 11   11  11   2 1  1    1
39  1          1  1 1   1      1      1  1     11     1 1 111  1 1 1       2 1   1                1   
40 2          1   1111   1    1      1    1     1  2  1    1 1   11   2   1    1        1121    2  1  
41        1 11      2     11     1    1       2 1 11 1  1     1              2     1  1       1     1 
42   11    1         1      1   1         1 1     1 1      1   21  1 111 2       1 1        1   1   1 
43   1    1 1     1   1 1  1    1           1 2          1     12 1  1 1 111 1    1   2   1  1      1 
441 1   1   11     1 21 11 1   1   1       1  11 1  1        1       2 1 1     2 2  1   1  1  1   1  1
45     11       1  2       131 11     1    1     1 1 1      1    1   1        1    1   11      1      
46     1  1     1    2 1 11      2     1            1               2       2 12     11 1      1  111 
471 1 1    2 11     1  22  11     11  11     1     111 1 1 1    1     111 11    1      1211        1  
4811        1     1 1   1 11  1    1   1         1        11 1   112  1 1   11 11 1 13  1 111  1    1 
49        21   1        1         113 11          1      11     1 11         1  1    11       1     21
501 11   31 11  1    1  1           1 1 1  112  1  11 1     1    1        1  1   111 111   12    1 1  
51   1  1  1   1       21 1          1  1  1          2  1  11 1   12   1   1  1  1 1    1   1        
52 1    1     1     1 1     11 1  1  1 1 1        3  12  11   1 1  1 1 2  1     1111    1 1 1       1 
531 1    1        1   1   1        11           111   1     11    1             1  1                  
54   1 11        1  1112  2    1 1     1  1       11     1           1     2 11 11   1     1      1 12
55 1111   1   21121  1 1  1     11 1111 1  2   1 1      2      1            1      1 1  2  1 1 1     1
56 2   1        11   1    1  1 1 2       1      2      1     2  2 1 111      1      1               1 
57  221    1   111 12         1   1      2           111  1 1 11    1                     2 1         
581     2     11 1     1            1   111                2 1        111    111     1 11   1  1      
59      1    1111         1 1                2   2    111             21         21  1            1   
60       1  11  1    1   1 11    1  1 1     11   11  1                1  1      1   21 1  1  2    1  1
61  1 1      1         1  1   2   11 11       1      1              1     114  1 1  21 1 1            
62  1  1  1          1     112 1            1    1   1               1    22    1       1          1 1
63   1 1    1   11     1 1   1   11   2111  2       1  1         111 1                1 1     1 1   1 
64   1   1  1   11     2   1        3     1  1  1    1  1   1    2        1 1            1    12 1   1
65    2   11  11 1111   2   1           11       1      11     11   1   1 1  1 1        1         1 21
66     1         1    2 1           1  1   1 1 1      11      11 1 1   1 1     1  1        1   1     1
67    1   1  1                  11   21       1                       1           1       1  21 1 1  1
68 1        1   1        112 1  1   2 1       1   1  1     1    1  1         1    1 1 1     11     11 
691 1 1  1  1         111  2    1 1     1      1  2  1      1          1   1  1111  1 12  1   11   1  
701 1         1     1     1   1         1   1 111   1   1 1     1111     111 2     1  1  1     1 2   1
711           2       1     111       11 11  1     1   12    1 1    1   1     1 1 11 11           1 1 
72    12111  111       11 1 1      1 1  1   21  1         1       11    1   1   1    11111 2 1  1 11  
731             11  1    1               1  1  2 1 1 111   1111   1     1 2    1        1   11        
741      1  1 11  1           1   11   1 1  2       2     1     1  1 1        11              1111 2  
751 1   1  11              1 1  11 1  1  1 1    11        1    111 1   1 3  11  1   1    2     1     1
76  1 11 1     1            21 1   1    1    1    1    1 1   1  1 1     1   2  2           11     1   
77 1  1      31   31  1  2     1  1    11    1        1         1          2  21     11    1          
78 2    2 1  1 11    1    2      1             1   1 1    1 1   1   1    1    2       2            1  
791       1  1   1    1           1            1     1     1 1   1    1 1       1    111      3  11   
80  11  11  12            1                    11      1   1   1      121     1         1  3        1 
81     1 1      1111 1 1        1   1   11   2  1 1     1 11   1 1     1           1     1       2 1  
82    2 2       1  11             1  1  1121            1    1         11     1     2    1 1          
8311           1       1 11          1 1  1   11           12     1   1         1  1 1    1   2       
84 1  1 1 1 2   2          1 1 1  1111   1  11  1     1            1   1                  1   1  11 1 
85  11  11 1 1 2  1    1               1     2  1 1   1     1 21  1      1   1    1   1  2  1   11 11 
86         1  1   11     2      1 1   1 1      1      1 11   1    1  1 1 11   2        1           1  
87   1     11      1     211    1                       1  1     11      11                    11  1  
88 1  1    1    1    1 11     1  1    1                     1  1            1     1    1   1 1        
891       1 1    112    11    1 1 1   1  2         121  1   121    12       11     1         1   1    
90       1              2      1   1  1           1 1112 1    1  1   12 1 1 1   1   1            1  1 
91  1         1    11                1  1    1  1 111          1      1                         1  1  
92     1   1  12          1      1        2 1    1                1     11 1 11  1   1 1 1  1 12  2 11
93    3         2  1     1      11 1    1      11     1  112     1 1             1          1   1    1
94   1    21                   1        1  1    1  1     11  1       1 1 1 1        1   1    11 21    
95           1              1          1     111 1 1              1 1   1  1 12          1      1     
96  1          1   12      1  1  1         1    1 1  1  1 1   2    2     1     1  1211                
97   1   1      1 1   1         1   11    1         1    1  1       1          11 11      1     2   1 
98   1     2         1      12     1       1      111 11                  1   1111 1 1 1        13    
99         11    1            1    1 1    1  11 12   1   1  111 1       2   1    1  1   1        1 1  
Copyright © 2010 - 2014 www.XoSoViet.com. All rights reserved.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email: xosoviet.com@gmail.com

Các trình duyệt tốt nhất để xem xosoviet.com, mời bạn hãy download tại đây: Apple Safari - Mozilla Firefox - Google Chrome

ket qua xo so | xo so mien bac | xo so | xo so mien nam | xo so mien trung | xo so thu do | thong ke xo so | xo so thanh pho hcm | thong ke giai dac biet | thong ke xo so | phan tich xo so | thong ke dau xo so | do so so | soi cau xo so | du doan xo so | truc tiep xo so | so mo xo so | giai nghia giac mo | games online | video cuoi | xo so binh duong | xo so vung tau | xo so da nang | xo so quang ngai | xo so binh dinh | xo so da lat | kqxs xsmb | Vinaconnect Inc