Xổ số Mobile™

 Tổng hợp kết quả xổ số Miền bắc
Bạn đang xem bảng tổng hợp kqxs. Thống kê xổ số kiến thiết, xổ số lô tô 2 số trong 100 ngày, tính đến ngày 30-09-2014, bảng tổng hợp xskt thống kê theo sơ đồ ma trận nhị phân của 100 cặp lô tô xuất hiện trong ngày. Bảng tổng hợp giúp bạn tìm kiếm thông tin của các cặp số lô tô 2 số về trong ngày đơn giản hơn, bảng thống kê này cũng trang bị cho bạn một phương pháp soi cầu xổ số tương đối hiệu quả. XoSoViet.Com chúc bạn may mắn!


 Thống kê xổ số lô tô 2 số cuối trong 100 ngày
Tính đến ngày:  [dd/mm/yyyy]Chọn tỉnh thành: 
Bảng tổng hợp các cặp số loto  MIỀN BẮC từ 00 đến 99 xuất hiện trong 100 ngày liên tiếp:


Ngày
-
Tháng
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
001           1     1           1  11   21              1       1 1 1 121    11 1 1 1 12              
01 11   11                   11  11   1      1          2          1          1 11111  1   1  1       
021    11      2   1        1 1      1 11        31 1    1  2   2 1  11  1 11   1         1 2 1 1 1 1 
0321        1   11   1    1        1 1        21 1    1 1  1    1 1       1  11  1     1      1   1 1 
04   1       11  1 11 1  1  1  1 11          1    1     121112 1112 1              11      1      2   
05                   1 1   1    1     1 11 11        11111111 1  1 1   1              11          1 1 
06    11  1  1 2  1 1111   1   1     3 1 1   1     1 1     1          1111  1   111     1      2     1
07   11111       3 1            1  1  1       1  112 1  11  11      1     1   1  1         11     1 2 
08     1  1      1     1               1     1   11111    1  111  1           1         1       1     
09  11      1    1   1 1      11   1 1 1 1   211          21       1  1   1 11 1   1 1 1 1        1   
10  1  2    1321    1     1     2 211         1      11         1 1         1     2 2     1       11 1
11  112            1    1   12          11   1 1    1        111               11 1 1      13   2     
12 2 1 1                     22  1 1  21  1 1  1  1    1  1 1   1  11 1  11 1          1             1
13 11   1        1      1         1 11211   1   1    1              1   1  1   1    1    1 1 11     11
14  11     11   11 1   1    2   1  2  1     1    1    1     1  1        1  1  1 1    1    1     1 1   
15 1   1   11                 12      1   11           1        1 1  1        1  1       1  12        
16        11 2                    1 1 1    1  111   1       2  121      112  1      11  1         1   
17      1  1                   1    1 1 1 1   1    1  21  11 11       1 1 1        1    1     1 1  11 
181 112   1   1    1 1   1     1   1     1    11 1 1  1      1    1 2   1    1    1  1  1      1      
19 1  1 1       1     2 1 1  1     1     122 1   1     1         1 1 1     1               1 2 1 1 1  
20 1 1   1   1 11 1 1  11  112     1 1     1    1             11     1  1 1 1 131      121        11 1
21  2    23    1 1   1  2                     2       1   3  1 1       1      1      11  11         1 
22    1 1   2 1       2           1           1     1 1    1 11 2  1            1      1   1 1   11   
23    3     2   1 1 1             1  1  11           11 1 1  1 1    1       1    1      1    1   1 2  
24 11           1  1      1 1         111 1          1  1    1    2 1   2 1         11   1  1 11      
25   1     1              1   2      1  1 1 1     1        1         1  1      1   2       1       1  
2611 1     111         1       1  1      1  1           1 1   2           11         1  1  1  1       
27   1        1 2   111  1    1  1      1  11     1  111    1    1  1                     1   1 1     
28 1  11             1   1   11  2  1 1      1     1           3 2 1        11     1     1 1 11   11  
29   11  12  1  2   1  1  2 1  1   11  1  1        2   1   1 1     11  1        1      1           3  
30       11    1       1 1 1               21    1 2  1 1   1         1      11  1 1       1          
31  1     2   1 1     11   2   1    11   1 1    11 1 2  1  1 21              12  1       1 1  11    1 
32         1  1     1 1 1     1           1    11   1   11      1 1 1                   1    131     1
33      1     1  1  11  1  1 1           11    1      1  11  1 1 1       1 1 11        1  1 11        
341  1   111     12         11  21      11 11   1  1   1 1   2    11      11   122   21  2  11    1   
351    11 1     1 11  1       1      1    1   1     1    11  1       1 111 2    1   1 1  1   21    1  
36 1     11     1 31 1  11      1      12      1              21     1  1  2 1        2          1   1
37 2   1   1     11      1  11  1        1 1 1 1         11   1    1       11 1 11  1 2       11      
38      1  2 1         1 11   11  11   2 1  1    11   1        1   11         1 1  1     211   11   1 
391 1 111  1 1 1       2 1   1                1        1   21      11                                 
401    1 1   11   2   1    1        1121    2  1           1     1   1 1    1     11   1111     21    
41  1     1              2     1  1       1     1  12        1        11  11      1      1  1  1 2 1 1
42     1   21  1 111 2       1 1        1   1   1 11      2              1 1    11   2 1 11  1111   11
43   1     12 1  1 1 111 1    1   2   1  1      1  1  1         1  11  1    1 1 11    1   212  1    11
44       1       2 1 1     2 2  1   1  1  1   1  1  1  1    2 1         1     11           1  1  11  1
45      1    1   1        1    1   11      1      1  1 1 1  11 1  1      1     11121  1 1            1
46              2       2 12     11 1      1  111     111                         1            2      
47 1 1 1    1     111 11    1      1211        1         2     1      11 11       1   1      1 1  1  1
48    11 1   112  1 1   11 11 1 13  1 111  1    1    11     21   1    2 1 1    1        1      1    1 
49   11     1 11         1  1    11       1     211          1         1  2    2 11             1     
501     1    1        1  1   111 111   12    1 1     1 1  1         1    2 1  1  1  11 1  1 1      1  
512  1  11 1   12   1   1  1  1 1    1   1           1                 1  1 12        11     11   1   
522  11   1 1  1 1 2  1     1111    1 1 1       1 11 1  1     1         211        131   1 1          
531     11    1             1  1                       12      121    1          1          1   1  1  
54   1           1     2 11 11   1     1      1 12  2 11            111        1    1 21  1      211  
55  2      1            1      1 1  2  1 1 1     1  1 1     1   1  1          1        1       1  1  1
56 1     2  2 1 111      1      1               1   1  1   1       1   1 1    1 1                  1  
5711  1 1 11    1                     2 1          1   1    1      1   1      1 1 111             112 
58     2 1        111    111     1 11   1  1        1 1        1   1   1    1      11        1   1    
59111             21         21  1            1     1  11                1 11  1    1  11   1         
60                1  1      1   21 1  1  2    1  1  1            1   1 1   122  1 11 1      11   1   1
61              1     114  1 1  21 1 1             111         11 11 2 1 1 111    1 1          1      
62               1    22    1       1          1 1 1 1 1 11  11  31      2   1 2 21            13 1 11
63 1         111 1                1 1     1 1   1 1           1    1 11  1 1 1  11   1   1     112    
64  1   1    2        1 1            1    12 1   1   1  1           1 11  1        1 1    1   1    1  
65  11     11   1   1 1  1 1        1         1 21       2 1      1      1  111    2   1 1 1       21 
6611      11 1 1   1 1     1  1        1   1     1       1131                1        1            21 
67                1           1       1  21 1 1  11                  11     1   1  2             1   1
68     1    1  1         1    1 1 1     11     11        3   1   11   1     1   1  2      1 2         
69      1          1   1  1111  1 12  1   11   1  1 1  1     1        1      1      3  11  12 1 1     
70  1 1     1111     111 2     1  1  1     1 2   1112  1       11       1      11 111     1          2
71 12    1 1    1   1     1 1 11 11           1 1   1111   11  1 1 1 1 11 1   1  1 1  1         1   1 
72    1       11    1   1   1    11111 2 1  1 11     1     1 1  1    23 1            11  1   1111     
7311   1111   1     1 2    1        1   11              1     1  2 1         1 2 1    1    1 121 11 1 
74    1     1  1 1        11              1111 2    111   1   1   1 1  1   1   1        11    1      1
75    1    111 1   1 3  11  1   1    2     1     1  11                      11              1   1     
76 1 1   1  1 1     1   2  2           11     1       1    1         1 1 1    1     11  1  2     11   
771         1          2  21     11    1          11       1  1     11   2 11   1 1   1 1             
78    1 1   1   1    1    2       2            1     1   1 2    11       1         1 11     1  12     
79     1 1   1    1 1       1    111      3  11     2    11    1        1    2     1   111  1     1 1 
80 1   1   1      121     1         1  3        1     1 2 11         1    11 1           1         2 1
81  1 11   1 1     1           1     1       2 1  1            1111 1     1  1 1     11 1 2 1        1
82  1    1         11     1     2    1 1          1            1 1 1 1           1        11 2       2
83     12     1   1         1  1 1    1   2          1  11    1  2  1   1   1    11       2  1   2    
841            1   1                  1   1  11 1     1    1       1      1 1     1  121  1  1        
851     1 21  1      1   1    1   1  2  1   11 11  1    1     1 112     1 1         1    1       1 11 
861 11   1    1  1 1 11   2        1           1  1    1 11      1     111  1  1  1  1 1      1       
87  1  1     11      11                    11  1  1 1       1         2    2  1     1  1  11 1  1   1 
88      1  1            1     1    1   1 1            11      1       1  2 1          1  11 1    1    
89  1   121    12       11     1         1   1       11   1   2   111  2     1  1       1    11       
9012 1    1  1   12 1 1 1   1   1            1  1 11         1    11 1  1   1    1     2   2   1 1   1
91         1      1                         1  1     1      1   1    11 1     1      1  1       1     
92            1     11 1 11  1   1 1 1  1 12  2 11     11  11 2  1 11   11      1     1        1 1 11 
931  112     1 1             1          1   1    11    2  1     1 111  1          1      1       1    
94   11  1       1 1 1 1        1   1    11 21    1     11    11     1                1 2         1  1
95            1 1   1  1 12          1      1                        2         1  1    1 11  1      1 
96  1 1   2    2     1     1  1211                11    1       2 1         1  1 12       11   1112 1 
97   1  1       1          11 11      1     2   1        1  1     1 1     2    1     2  1      11     
9811                  1   1111 1 1 1        13    1       1    2      11  12            1 1         1 
99   1  111 1       2   1    1  1   1        1 1  12     1  2       111       11 1 1 2  1  11 1  2   1
Copyright © 2010 - 2014 www.XoSoViet.com. All rights reserved.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email: xosoviet.com@gmail.com

Các trình duyệt tốt nhất để xem xosoviet.com, mời bạn hãy download tại đây: Apple Safari - Mozilla Firefox - Google Chrome

ket qua xo so | xo so mien bac | xo so | xo so mien nam | xo so mien trung | xo so thu do | thong ke xo so | xo so thanh pho hcm | thong ke giai dac biet | thong ke xo so | phan tich xo so | thong ke dau xo so | do so so | soi cau xo so | du doan xo so | truc tiep xo so | so mo xo so | giai nghia giac mo | games online | video cuoi | xo so binh duong | xo so vung tau | xo so da nang | xo so quang ngai | xo so binh dinh | xo so da lat | kqxs xsmb | Vinaconnect Inc