Xổ số Mobile™

 Tổng hợp kết quả xổ số Miền bắc
Bạn đang xem bảng tổng hợp kqxs. Thống kê xổ số kiến thiết, xổ số lô tô 2 số trong 100 ngày, tính đến ngày 22-10-2014, bảng tổng hợp xskt thống kê theo sơ đồ ma trận nhị phân của 100 cặp lô tô xuất hiện trong ngày. Bảng tổng hợp giúp bạn tìm kiếm thông tin của các cặp số lô tô 2 số về trong ngày đơn giản hơn, bảng thống kê này cũng trang bị cho bạn một phương pháp soi cầu xổ số tương đối hiệu quả. XoSoViet.Com chúc bạn may mắn!


 Thống kê xổ số lô tô 2 số cuối trong 100 ngày
Tính đến ngày:  [dd/mm/yyyy]Chọn tỉnh thành: 
Bảng tổng hợp các cặp số loto  MIỀN BẮC từ 00 đến 99 xuất hiện trong 100 ngày liên tiếp:


Ngày
-
Tháng
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
00 2  1    1     1 1    1           1     1           1  11   21              1       1 1 1 121    11 
01  1    1   21    1     11   11                   11  11   1      1          2          1          1 
022         2   1   1   1    11      2   1        1 1      1 11        31 1    1  2   2 1  11  1 11   
03     121   1    1 1  121        1   11   1    1        1 1        21 1    1 1  1    1 1       1  11 
04     11   1 1 1  1       1       11  1 11 1  1  1  1 11          1    1     121112 1112 1           
051  1       12 1      1                   1 1   1    1     1 11 11        11111111 1  1 1   1        
06 1 1 1    12         1    11  1  1 2  1 1111   1   1     3 1 1   1     1 1     1          1111  1   
07    1          11 12     11111       3 1            1  1  1       1  112 1  11  11      1     1   1 
08   2 1   1   1     1       1  1      1     1               1     1   11111    1  111  1           1 
09       1 1 11 1    111  11      1    1   1 1      11   1 1 1 1   211          21       1  1   1 11 1
10 2 1    1 12   1    1   1  2    1321    1     1     2 211         1      11         1 1         1   
11   1   1   11 1  1      112            1    1   12          11   1 1    1        111               1
121 11   11   1 1     11 2 1 1                     22  1 1  21  1 1  1  1    1  1 1   1  11 1  11 1   
13  1 11  2 1      11 1  11   1        1      1         1 11211   1   1    1              1   1  1   1
14  1           1  1 1 1  11     11   11 1   1    2   1  2  1     1    1    1     1  1        1  1  1 
15     1        1        1   1   11                 12      1   11           1        1 1  1        1 
1611 121  21     1   1          11 2                    1 1 1    1  111   1       2  121      112  1  
17  1           1 1           1  1                   1    1 1 1 1   1    1  21  11 11       1 1 1     
18           1 1  1   1 1 112   1   1    1 1   1     1   1     1    11 1 1  1      1    1 2   1    1  
191 1  1 111    1     1  1  1 1       1     2 1 1  1     1     122 1   1     1         1 1 1     1    
20 12 1    1 1 1         1 1   1   1 11 1 1  11  112     1 1     1    1             11     1  1 1 1 13
21 1   311         1  21  2    23    1 1   1  2                     2       1   3  1 1       1      1 
22  1       11 1            1 1   2 1       2           1           1     1 1    1 11 2  1            
23       1  21    111       3     2   1 1 1             1  1  11           11 1 1  1 1    1       1   
241 1   1   1 11 1       11           1  1      1 1         111 1          1  1    1    2 1   2 1     
25    1 11  1        11    1     1              1   2      1  1 1 1     1        1         1  1      1
261    1   1 1      1   11 1     111         1       1  1      1  1           1 1   2           11    
27 1       11       1  1   1        1 2   111  1    1  1      1  11     1  111    1    1  1           
2811     1       1   11  1  11             1   1   11  2  1 1      1     1           3 2 1        11  
29      1 1     1 11 1 1   11  12  1  2   1  1  2 1  1   11  1  1        2   1   1 1     11  1        
301 11  1 1     1              11    1       1 1 1               21    1 2  1 1   1         1      11 
31         11  111 1      1     2   1 1     11   2   1    11   1 1    11 1 2  1  1 21              12 
32 1  2   1    1   11            1  1     1 1 1     1           1    11   1   11      1 1 1           
332  1   1 1     1    1       1     1  1  11  1  1 1           11    1      1  11  1 1 1       1 1 11 
34          1 3  1      1  1   111     12         11  21      11 11   1  1   1 1   2    11      11   1
351   1          1   1  1    11 1     1 11  1       1      1    1   1     1    11  1       1 111 2    
36   1   1        1  2   1     11     1 31 1  11      1      12      1              21     1  1  2 1  
37  1         1 21    1  2   1   1     11      1  11  1        1 1 1 1         11   1    1       11 1 
38  1  1 1       1            1  2 1         1 11   11  11   2 1  1    11   1        1   11         1 
39      1  1     11     1 1 111  1 1 1       2 1   1                1        1   21      11           
40     1    1     1  2  1    1 1   11   2   1    1        1121    2  1           1     1   1 1    1   
41 1    1       2 1 11 1  1     1              2     1  1       1     1  12        1        11  11    
421         1 1     1 1      1   21  1 111 2       1 1        1   1   1 11      2              1 1    
431           1 2          1     12 1  1 1 111 1    1   2   1  1      1  1  1         1  11  1    1 1 
44   1       1  11 1  1        1       2 1 1     2 2  1   1  1  1   1  1  1  1    2 1         1     11
451     1    1     1 1 1      1    1   1        1    1   11      1      1  1 1 1  11 1  1      1     1
46 2     1            1               2       2 12     11 1      1  111     111                       
47  11  11     1     111 1 1 1    1     111 11    1      1211        1         2     1      11 11     
48   1   1         1        11 1   112  1 1   11 11 1 13  1 111  1    1    11     21   1    2 1 1    1
49  113 11          1      11     1 11         1  1    11       1     211          1         1  2    2
50    1 1 1  112  1  11 1     1    1        1  1   111 111   12    1 1     1 1  1         1    2 1  1 
51     1  1  1          2  1  11 1   12   1   1  1  1 1    1   1           1                 1  1 12  
52  1  1 1 1        3  12  11   1 1  1 1 2  1     1111    1 1 1       1 11 1  1     1         211     
53   11           111   1     11    1             1  1                       12      121    1         
54 1     1  1       11     1           1     2 11 11   1     1      1 12  2 11            111        1
5511 1111 1  2   1 1      2      1            1      1 1  2  1 1 1     1  1 1     1   1  1          1 
56 2       1      2      1     2  2 1 111      1      1               1   1  1   1       1   1 1    1 
57  1      2           111  1 1 11    1                     2 1          1   1    1      1   1      1 
58    1   111                2 1        111    111     1 11   1  1        1 1        1   1   1    1   
59             2   2    111             21         21  1            1     1  11                1 11  1
60 1  1 1     11   11  1                1  1      1   21 1  1  2    1  1  1            1   1 1   122  
61  11 11       1      1              1     114  1 1  21 1 1             111         11 11 2 1 1 111  
62            1    1   1               1    22    1       1          1 1 1 1 1 11  11  31      2   1 2
63 11   2111  2       1  1         111 1                1 1     1 1   1 1           1    1 11  1 1 1  
64    3     1  1  1    1  1   1    2        1 1            1    12 1   1   1  1           1 11  1     
65        11       1      11     11   1   1 1  1 1        1         1 21       2 1      1      1  111 
66    1  1   1 1 1      11      11 1 1   1 1     1  1        1   1     1       1131                1  
6711   21       1                       1           1       1  21 1 1  11                  11     1   
681   2 1       1   1  1     1    1  1         1    1 1 1     11     11        3   1   11   1     1   
691 1     1      1  2  1      1          1   1  1111  1 12  1   11   1  1 1  1     1        1      1  
70        1   1 111   1   1 1     1111     111 2     1  1  1     1 2   1112  1       11       1      1
71      11 11  1     1   12    1 1    1   1     1 1 11 11           1 1   1111   11  1 1 1 1 11 1   1 
72   1 1  1   21  1         1       11    1   1   1    11111 2 1  1 11     1     1 1  1    23 1       
73         1  1  2 1 1 111   1111   1     1 2    1        1   11              1     1  2 1         1 2
74  11   1 1  2       2     1     1  1 1        11              1111 2    111   1   1   1 1  1   1   1
7511 1  1  1 1    11        1    111 1   1 3  11  1   1    2     1     1  11                      11  
76   1    1    1    1    1 1   1  1 1     1   2  2           11     1       1    1         1 1 1    1 
77  1    11    1        1         1          2  21     11    1          11       1  1     11   2 11   
78 1             1   1 1    1 1   1   1    1    2       2            1     1   1 2    11       1      
79  1            1     1     1 1   1    1 1       1    111      3  11     2    11    1        1    2  
80               11      1   1   1      121     1         1  3        1     1 2 11         1    11 1  
811   1   11   2  1 1     1 11   1 1     1           1     1       2 1  1            1111 1     1  1 1
82  1  1  1121            1    1         11     1     2    1 1          1            1 1 1 1          
83     1 1  1   11           12     1   1         1  1 1    1   2          1  11    1  2  1   1   1   
84  1111   1  11  1     1            1   1                  1   1  11 1     1    1       1      1 1   
85       1     2  1 1   1     1 21  1      1   1    1   1  2  1   11 11  1    1     1 112     1 1     
861 1   1 1      1      1 11   1    1  1 1 11   2        1           1  1    1 11      1     111  1  1
871                       1  1     11      11                    11  1  1 1       1         2    2  1 
88 1    1                     1  1            1     1    1   1 1            11      1       1  2 1    
891 1   1  2         121  1   121    12       11     1         1   1       11   1   2   111  2     1  
90   1  1           1 1112 1    1  1   12 1 1 1   1   1            1  1 11         1    11 1  1   1   
91     1  1    1  1 111          1      1                         1  1     1      1   1    11 1     1 
92 1        2 1    1                1     11 1 11  1   1 1 1  1 12  2 11     11  11 2  1 11   11      
9311 1    1      11     1  112     1 1             1          1   1    11    2  1     1 111  1        
94        1  1    1  1     11  1       1 1 1 1        1   1    11 21    1     11    11     1          
95       1     111 1 1              1 1   1  1 12          1      1                        2         1
96 1         1    1 1  1  1 1   2    2     1     1  1211                11    1       2 1         1  1
971   11    1         1    1  1       1          11 11      1     2   1        1  1     1 1     2    1
98   1       1      111 11                  1   1111 1 1 1        13    1       1    2      11  12    
99   1 1    1  11 12   1   1  111 1       2   1    1  1   1        1 1  12     1  2       111       11
Copyright © 2010 - 2014 www.XoSoViet.com. All rights reserved.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email: xosoviet.com@gmail.com

Các trình duyệt tốt nhất để xem xosoviet.com, mời bạn hãy download tại đây: Apple Safari - Mozilla Firefox - Google Chrome

ket qua xo so | xo so mien bac | xo so | xo so mien nam | xo so mien trung | xo so thu do | thong ke xo so | xo so thanh pho hcm | thong ke giai dac biet | thong ke xo so | phan tich xo so | thong ke dau xo so | do so so | soi cau xo so | du doan xo so | truc tiep xo so | so mo xo so | giai nghia giac mo | games online | video cuoi | xo so binh duong | xo so vung tau | xo so da nang | xo so quang ngai | xo so binh dinh | xo so da lat | kqxs xsmb | Vinaconnect Inc