Xổ số Mobile™

 Tổng hợp kết quả xổ số Miền bắc
Bạn đang xem bảng tổng hợp kqxs. Thống kê xổ số kiến thiết, xổ số lô tô 2 số trong 100 ngày, tính đến ngày 23-07-2014, bảng tổng hợp xskt thống kê theo sơ đồ ma trận nhị phân của 100 cặp lô tô xuất hiện trong ngày. Bảng tổng hợp giúp bạn tìm kiếm thông tin của các cặp số lô tô 2 số về trong ngày đơn giản hơn, bảng thống kê này cũng trang bị cho bạn một phương pháp soi cầu xổ số tương đối hiệu quả. XoSoViet.Com chúc bạn may mắn!


 Thống kê xổ số lô tô 2 số cuối trong 100 ngày
Tính đến ngày:  [dd/mm/yyyy]Chọn tỉnh thành: 
Bảng tổng hợp các cặp số loto  MIỀN BẮC từ 00 đến 99 xuất hiện trong 100 ngày liên tiếp:


Ngày
-
Tháng
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
0021    11 1 1 1 12                   12 1 1     1 2   1      1   3 1   1      11         1      1    
01       1 11111  1   1  1            1           1   1 1  1   2 1    11 1      11 21    1   11       
02  1 11   1         1 2 1 1 1 1      1  1         1     1   1 11  1 11 2      1  1    1  1      1  1 
03   1  11  1     1      1   1 1    1   1     1    1  3   11  11     111  1    1   1    11 1  1   1 1 
04            11      1      2     1  1   1             2  11      1 1  1  11    1 2 1  11   1   1 1  
051              11          1 1    1      11         1    1   2        1 1  1   1       1    1 1     
06111  1   111     1      2     1     11     1      1   1           1 1        1   2    1   1 1     1 
07   1   1  1         11     1 2     111     1  11 1 1   1      1    1    1               1       1   
08       1         1       1       11    1     11 1  1 1  1      1           11      1111 1     1   1 
09   1 11 1   1 1 1 1        1    1   111 1 1     1 11 2111 111   1   11     1    1 2 1  1      2     
10     1     2 2     1       11 1      11       1    1    12      1211   1  11        1     1     11  
11        11 1 1      13   2            21  1111  11    1  111          11   1   112    2 1     12   1
12  11 1          1             1 1    1            1       1      1            1  1        21  1  1  
13 1  1   1    1    1 1 11     11  2    1       1               2      1          1   1            1  
14 1  1  1 1    1    1     1 1         1  2         1 1  2   1 1 1   1     2  1 21            1   1   
15       1  1       1  12            1  1 1   2112                11      1 1     1  1   1          1 
16 112  1      11  1         1   1       1  1121 1 1         1   11          1  1   1     1   1    11 
17 1 1        1    1     1 1  11       1 11    2   11               1      1 12   1       1   11 1 1  
18 1    1    1  1  1      1           1      1 11 1  1     1    1     1 111       1            1      
19    1               1 2 1 1 1                 11       11      21             11  2 1    12  1   111
20 1 1 1 131      121        11 1  11      1      1  1 1      2   1       1    1   11 1          2  11
211      1      11  11         1 1    1 21 2   1     1111  1   12 1         21 11     1         1   22
22         1      1   1 1   11   1 1 11    1          111  111         2       1             13       
23     1    1      1    1   1 2     1 1 1  1  1    1    1 1    1   1     1        1 2  1              
24 2 1         11   1  1 11      1   1  1  1    111    1  1 11  1  111       111      1 11 1         1
25 1      1   2       1       1     11    1  2      1              1      1              1       1 11 
26   11         1  1  1  1         11  1  221      1        1  2    11    1 1    1   111   1    11    
27                   1   1 1         11111          1 12 11               1  111         1       22   
28     11     1     1 1 11   11  11    1      2   1  1  1        1 21  1       1   11  1  1 1111     1
291        1      1           3     2   1111  1   11     1  1   1         1    2  11  1  2            
30      11  1 1       1          1     12     1      1  11  1      1  1  1        1       12     1  11
31      12  1       1 1  11    1       1    1  2   11    11      1 2   21     1      1 1 112          
32                 1    131     1  1     1 12  1     1 11          1   1     11    21    1       11   
33  1 1 11        1  1 11         1        2    1     3   1 1  1                 1   1 1    21     1  
34   11   122   21  2  11    1    1      111                11    1   1 1        1            11      
35111 2    1   1 1  1   21    1  1        1 1 11       1                    1  11   1 11   1  2    3  
36 1  2 1        2          1   1                         1 11       11  2  1     1               1  1
37    11 1 11  1 2       11      1 1 1     1      2        11    1    2         1   2   11   1 1      
38       1 1  1     211   11   1 1     1            111      21     1 1   1      1 1  1    1    1     
39                                    1 111    12   1 2  1     1    1   1 1 2     1 21 2  1        1 1
401    1     11   1111     21     1 1   11  12     1    1    21 1  111    1 1    1   11 1 11   11    1
411  11      1      1  1  1 2 1 111     1 1     11   1 1 1 1      21  111    2     1  1      1 1    11
42  1 1    11   2 1 11  1111   11    1              1  11    1 1   1     1  1     1 121  11  1 1   1  
431    1 1 11    1   212  1    11  1 11                   1    11    1 2 1 1  1       1          1   1
44 1     11           1  1  11  11  11  1        1211        1              1 111 1    1   11  21     
45  1     11121  1 1            1     11  1     1 1  1 1 1 11           12 1 1         1  1  11  1   2
46           1            2      1 1     1  3 1 1 1            1             1 1                     1
471 11       1   1      1 1  1  1   12     1  1  1  1 1 11 11   11  1    11      1     2  1 1       1 
48 1 1    1        1      1    1   1    2         1      1         1      1     1   1      1   1  2 1 
491  2    2 11             1                1   111 1    1   1 1     1  1    1   1      11111     1 1 
50  2 1  1  1  11 1  1 1      1    1       1  1         1         1          12 1        2       1 12 
511  1 12        11     11   1   13         1    1        2 1     1     2  1      2  1 11  1          
52 211        131   1 1           1 1      1              1   1 1 2  1     1  2     2 1 1 2  1  1 2 1 
53          1          1   1  1    12       1  11 1      1  1        12              1      1       11
54        1    1 21  1      211   1 1      1 1             2 121121    1   121 1 1   1  21 1 1  1  1 1
55       1        1       1  1  1   1         1     1  1  11   1      1 1     1            1  1       
561 1    1 1                  1             11 11  1 21     1   1        1                  111   111 
571      1 1 111             112            11     1111    1      211  1 1   1  11      1             
581    1      11        1   1            1    1       1                1  1   2     1 1 1  1 13     1 
59  1 11  1    1  11   1           21            1      1   1   1   1  1       1       1  11       2  
601   122  1 11 1      11   1   1  1          21                 1 1   1 1    1    1   11        1111 
611 1 111    1 1          1          1 1   1     1      11    12    21   1 1      1       3   1       
62  2   1 2 21            13 1 1112          1  2  1          1   1    1  11 1       1    1    1  1   
63  1 1 1  11   1   1     112    1  141   1    1    1  11        1 1       1     11   1  1 1111 1     
641  1        1 1    1   1    1   1      2   1  1    1  1 2 1   11         1       1 111 1 1   1   1 1
65  1  111    2   1 1 1       21    1   1   1   1        1    11          2 1  1 11     11      1    1
66      1        1            21        1        1  1      1  1     1            1     2      1  111  
67     1   1  2             1   1   1        1 2 1 1 1          11  111        1  1 1           1     
68     1   1  2      1 2          1         1   11    2  1 111     1  2       1  1 1  11     1 11     
69      1      3  11  12 1 1       1 1    1      11              1  1      2  1 2    1   1  2  1   1 1
70 1      11 111     1          21  12       12  1   111   1  1    111      1      1 2           1   1
7111 1   1  1 1  1         1   1                 1 1   11 1 1          2 2 121     1    1  1     11   
72 1            11  1   1111        1111 1    11    2            1  1     2 1  1        1            1
73      1 2 1    1    1 121 11 1   2       111 1 1   1    1   1          21       11      1 111       
741   1   1        11    1      11    3              1 1         11  1      1 1 2            1   1   1
75     11              1   1     111     1  1 1   1 1    1   1        1   1 1  111    12  1111 2   1  
761 1    1     11  1  2     11   12   1 111  1    2           2      11    11   1    1  1   1    1    
77  2 11   1 1   1 1                   2          11  12     1  11    1    1               1     1  1 
78  1         1 11     1  12                     1111            11    1  11    1       11 1      2   
79 1    2     1   111  1     1 1       1 2 112 2  1  2  1          11 1    1 2  321               2 1 
80   11 1           1         2 1  1  1 1        1 1   2    1  11       1            1   1  1         
81   1  1 1     11 1 2 1        1   1 1      2   1   1   1   2 1  2   1 1    1    1 1       1 1       
82          1        11 2       21 1      1 1   1       1     1      11 11        1         1      1  
83 1   1    11       2  1   2     1   1            1         11  1         1  1    1 11 1       1     
84   1 1     1  121  1  1                             1 1          1 2   1 11             1211 22   1 
85 1 1         1    1       1 11     1    1    1               1    1    112  21    1     1         12
86111  1  1  1  1 1      1        1  1 1  11   12   2 1          1    111    1 1    1 11     1 11     
87    2  1     1  1  11 1  1   1     1 1 121  1 111   1      1  1   1  12            21  1    11      
88  2 1          1  11 1    1           11   1 1       111 1  1   1    12     11      1 2    1  2 1  1
892     1  1       1    11             1  2  1     1  1         1   11  11 1      1    1       1      
90 1   1    1     2   2   1 1   11 11 11  1     1    1   1      1   11         2                 2    
91 1     1      1  1       1     2          1 1         1   2      1         1  111                1  
92 11      1     1        1 1 11   1        1      1     11 1 2 11         1  1    1 11 1             
931          1      1       1      11 1      11    21     2   1       1  1111  1111         1  1   1  
94               1 2         1  1 1 11 11  111       1  1 11 1  11      1       11   1       3        
95        1  1    1 11  1      1 211       1         1     1112 1        1   1                        
96     1  1 12       11   1112 1  1  1 1 2    11 1        1    111   1  1 1   1  1 1 1 1    1  1      
97   2    1     2  1      11      2  1                    11 1 1    1  1    1      1    1   12111 1   
981  12            1 1         1 21   1   1  1    1 1    1 1        1       1       21   1     1112   
99       11 1 1 2  1  11 1  2   1        1       1  1  2 111  1  11  2 1         1     1        2 1   
Copyright © 2010 - 2014 www.XoSoViet.com. All rights reserved.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email: xosoviet.com@gmail.com

Các trình duyệt tốt nhất để xem xosoviet.com, mời bạn hãy download tại đây: Apple Safari - Mozilla Firefox - Google Chrome

ket qua xo so | xo so mien bac | xo so | xo so mien nam | xo so mien trung | xo so thu do | thong ke xo so | xo so thanh pho hcm | thong ke giai dac biet | thong ke xo so | phan tich xo so | thong ke dau xo so | do so so | soi cau xo so | du doan xo so | truc tiep xo so | so mo xo so | giai nghia giac mo | games online | video cuoi | xo so binh duong | xo so vung tau | xo so da nang | xo so quang ngai | xo so binh dinh | xo so da lat | kqxs xsmb | Vinaconnect Inc