Xổ số Mobile™

 Tổng hợp kết quả xổ số Miền bắc
Bạn đang xem bảng tổng hợp kqxs. Thống kê xổ số kiến thiết, xổ số lô tô 2 số trong 100 ngày, tính đến ngày 31-10-2014, bảng tổng hợp xskt thống kê theo sơ đồ ma trận nhị phân của 100 cặp lô tô xuất hiện trong ngày. Bảng tổng hợp giúp bạn tìm kiếm thông tin của các cặp số lô tô 2 số về trong ngày đơn giản hơn, bảng thống kê này cũng trang bị cho bạn một phương pháp soi cầu xổ số tương đối hiệu quả. XoSoViet.Com chúc bạn may mắn!


 Thống kê xổ số lô tô 2 số cuối trong 100 ngày
Tính đến ngày:  [dd/mm/yyyy]Chọn tỉnh thành: 
Bảng tổng hợp các cặp số loto  MIỀN BẮC từ 00 đến 99 xuất hiện trong 100 ngày liên tiếp:


Ngày
-
Tháng
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
00   311   2  1    1     1 1    1           1     1           1  11   21              1       1 1 1 12
01  1    2  1    1   21    1     11   11                   11  11   1      1          2          1    
02       22         2   1   1   1    11      2   1        1 1      1 11        31 1    1  2   2 1  11 
03      1      121   1    1 1  121        1   11   1    1        1 1        21 1    1 1  1    1 1     
04   1  11     11   1 1 1  1       1       11  1 11 1  1  1  1 11          1    1     121112 1112 1   
05 1     11  1       12 1      1                   1 1   1    1     1 11 11        11111111 1  1 1   1
06  1  1   1 1 1    12         1    11  1  1 2  1 1111   1   1     3 1 1   1     1 1     1          11
07  11  2     1          11 12     11111       3 1            1  1  1       1  112 1  11  11      1   
08 2    1    2 1   1   1     1       1  1      1     1               1     1   11111    1  111  1     
091  1111        1 1 11 1    111  11      1    1   1 1      11   1 1 1 1   211          21       1  1 
10    1  1 2 1    1 12   1    1   1  2    1321    1     1     2 211         1      11         1 1     
11    11     1   1   11 1  1      112            1    1   12          11   1 1    1        111        
12       11 11   11   1 1     11 2 1 1                     22  1 1  21  1 1  1  1    1  1 1   1  11 1 
1321        1 11  2 1      11 1  11   1        1      1         1 11211   1   1    1              1   
14  1  1    1           1  1 1 1  11     11   11 1   1    2   1  2  1     1    1    1     1  1        
15    1        1        1        1   1   11                 12      1   11           1        1 1  1  
161       11 121  21     1   1          11 2                    1 1 1    1  111   1       2  121      
17      21  1           1 1           1  1                   1    1 1 1 1   1    1  21  11 11       1 
181   11             1 1  1   1 1 112   1   1    1 1   1     1   1     1    11 1 1  1      1    1 2   
19 1   1  1 1  1 111    1     1  1  1 1       1     2 1 1  1     1     122 1   1     1         1 1 1  
20         12 1    1 1 1         1 1   1   1 11 1 1  11  112     1 1     1    1             11     1  
211 1  1   1   311         1  21  2    23    1 1   1  2                     2       1   3  1 1       1
22   2111   1       11 1            1 1   2 1       2           1           1     1 1    1 11 2  1    
23 1             1  21    111       3     2   1 1 1             1  1  11           11 1 1  1 1    1   
24 11     1 1   1   1 11 1       11           1  1      1 1         111 1          1  1    1    2 1   
251    22     1 11  1        11    1     1              1   2      1  1 1 1     1        1         1  
26       11    1   1 1      1   11 1     111         1       1  1      1  1           1 1   2         
27         1       11       1  1   1        1 2   111  1    1  1      1  11     1  111    1    1  1   
28   11  111     1       1   11  1  11             1   1   11  2  1 1      1     1           3 2 1    
29 1   1 1      1 1     1 11 1 1   11  12  1  2   1  1  2 1  1   11  1  1        2   1   1 1     11  1
30    1   1 11  1 1     1              11    1       1 1 1               21    1 2  1 1   1         1 
311     1          11  111 1      1     2   1 1     11   2   1    11   1 1    11 1 2  1  1 21         
32 1    12 1  2   1    1   11            1  1     1 1 1     1           1    11   1   11      1 1 1   
33        2  1   1 1     1    1       1     1  1  11  1  1 1           11    1      1  11  1 1 1      
34    11            1 3  1      1  1   111     12         11  21      11 11   1  1   1 1   2    11    
35      1 1   1          1   1  1    11 1     1 11  1       1      1    1   1     1    11  1       1 1
36  1  111   1   1        1  2   1     11     1 31 1  11      1      12      1              21     1  
37 1 11     1         1 21    1  2   1   1     11      1  11  1        1 1 1 1         11   1    1    
3811        1  1 1       1            1  2 1         1 11   11  11   2 1  1    11   1        1   11   
391      1      1  1     11     1 1 111  1 1 1       2 1   1                1        1   21      11   
40 1    1      1    1     1  2  1    1 1   11   2   1    1        1121    2  1           1     1   1 1
41  11     1    1       2 1 11 1  1     1              2     1  1       1     1  12        1        11
42    1   1         1 1     1 1      1   21  1 111 2       1 1        1   1   1 11      2             
431  1    1           1 2          1     12 1  1 1 111 1    1   2   1  1      1  1  1         1  11  1
4411 1   1   1       1  11 1  1        1       2 1 1     2 2  1   1  1  1   1  1  1  1    2 1         
45   131 11     1    1     1 1 1      1    1   1        1    1   11      1      1  1 1 1  11 1  1     
46 11      2     1            1               2       2 12     11 1      1  111     111               
472  11     11  11     1     111 1 1 1    1     111 11    1      1211        1         2     1      11
481 11  1    1   1         1        11 1   112  1 1   11 11 1 13  1 111  1    1    11     21   1    2 
491         113 11          1      11     1 11         1  1    11       1     211          1         1
501           1 1 1  112  1  11 1     1    1        1  1   111 111   12    1 1     1 1  1         1   
511 1          1  1  1          2  1  11 1   12   1   1  1  1 1    1   1           1                 1
52    11 1  1  1 1 1        3  12  11   1 1  1 1 2  1     1111    1 1 1       1 11 1  1     1         
53  1        11           111   1     11    1             1  1                       12      121    1 
54  2    1 1     1  1       11     1           1     2 11 11   1     1      1 12  2 11            111 
55  1     11 1111 1  2   1 1      2      1            1      1 1  2  1 1 1     1  1 1     1   1  1    
56  1  1 1 2       1      2      1     2  2 1 111      1      1               1   1  1   1       1   1
57      1   1      2           111  1 1 11    1                     2 1          1   1    1      1   1
58            1   111                2 1        111    111     1 11   1  1        1 1        1   1   1
59  1 1                2   2    111             21         21  1            1     1  11               
60 1 11    1  1 1     11   11  1                1  1      1   21 1  1  2    1  1  1            1   1 1
61  1   2   11 11       1      1              1     114  1 1  21 1 1             111         11 11 2 1
62   112 1            1    1   1               1    22    1       1          1 1 1 1 1 11  11  31     
63 1   1   11   2111  2       1  1         111 1                1 1     1 1   1 1           1    1 11 
64   1        3     1  1  1    1  1   1    2        1 1            1    12 1   1   1  1           1 11
652   1           11       1      11     11   1   1 1  1 1        1         1 21       2 1      1     
661           1  1   1 1 1      11      11 1 1   1 1     1  1        1   1     1       1131           
67        11   21       1                       1           1       1  21 1 1  11                  11 
68 112 1  1   2 1       1   1  1     1    1  1         1    1 1 1     11     11        3   1   11   1 
691  2    1 1     1      1  2  1      1          1   1  1111  1 12  1   11   1  1 1  1     1        1 
70  1   1         1   1 111   1   1 1     1111     111 2     1  1  1     1 2   1112  1       11       
71    111       11 11  1     1   12    1 1    1   1     1 1 11 11           1 1   1111   11  1 1 1 1 1
721 1 1      1 1  1   21  1         1       11    1   1   1    11111 2 1  1 11     1     1 1  1    23 
73 1               1  1  2 1 1 111   1111   1     1 2    1        1   11              1     1  2 1    
74      1   11   1 1  2       2     1     1  1 1        11              1111 2    111   1   1   1 1  1
75   1 1  11 1  1  1 1    11        1    111 1   1 3  11  1   1    2     1     1  11                  
76    21 1   1    1    1    1    1 1   1  1 1     1   2  2           11     1       1    1         1 1
77 2     1  1    11    1        1         1          2  21     11    1          11       1  1     11  
78  2      1             1   1 1    1 1   1   1    1    2       2            1     1   1 2    11      
79          1            1     1     1 1   1    1 1       1    111      3  11     2    11    1        
80  1                    11      1   1   1      121     1         1  3        1     1 2 11         1  
81        1   1   11   2  1 1     1 11   1 1     1           1     1       2 1  1            1111 1   
82          1  1  1121            1    1         11     1     2    1 1          1            1 1 1 1  
83 11          1 1  1   11           12     1   1         1  1 1    1   2          1  11    1  2  1   
84   1 1 1  1111   1  11  1     1            1   1                  1   1  11 1     1    1       1    
85               1     2  1 1   1     1 21  1      1   1    1   1  2  1   11 11  1    1     1 112     
86 2      1 1   1 1      1      1 11   1    1  1 1 11   2        1           1  1    1 11      1     1
87 211    1                       1  1     11      11                    11  1  1 1       1         2 
881     1  1    1                     1  1            1     1    1   1 1            11      1       1 
8911    1 1 1   1  2         121  1   121    12       11     1         1   1       11   1   2   111  2
902      1   1  1           1 1112 1    1  1   12 1 1 1   1   1            1  1 11         1    11 1  
91             1  1    1  1 111          1      1                         1  1     1      1   1    11 
92  1      1        2 1    1                1     11 1 11  1   1 1 1  1 12  2 11     11  11 2  1 11   
93 1      11 1    1      11     1  112     1 1             1          1   1    11    2  1     1 111  1
94       1        1  1    1  1     11  1       1 1 1 1        1   1    11 21    1     11    11     1  
95    1          1     111 1 1              1 1   1  1 12          1      1                        2  
96   1  1  1         1    1 1  1  1 1   2    2     1     1  1211                11    1       2 1     
97        1   11    1         1    1  1       1          11 11      1     2   1        1  1     1 1   
98    12     1       1      111 11                  1   1111 1 1 1        13    1       1    2      11
99      1    1 1    1  11 12   1   1  111 1       2   1    1  1   1        1 1  12     1  2       111 
Copyright © 2010 - 2014 www.XoSoViet.com. All rights reserved.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email: xosoviet.com@gmail.com

Các trình duyệt tốt nhất để xem xosoviet.com, mời bạn hãy download tại đây: Apple Safari - Mozilla Firefox - Google Chrome

ket qua xo so | xo so mien bac | xo so | xo so mien nam | xo so mien trung | xo so thu do | thong ke xo so | xo so thanh pho hcm | thong ke giai dac biet | thong ke xo so | phan tich xo so | thong ke dau xo so | do so so | soi cau xo so | du doan xo so | truc tiep xo so | so mo xo so | giai nghia giac mo | games online | video cuoi | xo so binh duong | xo so vung tau | xo so da nang | xo so quang ngai | xo so binh dinh | xo so da lat | kqxs xsmb | Vinaconnect Inc