Xổ số Mobile™

 Thống kê xổ số - Miền bắc
 Mở thưởng hôm nay
 Tổng hợp kết quả xổ số Miền bắc
Bạn đang xem bảng tổng hợp kqxs. Thống kê xổ số kiến thiết, xổ số lô tô 2 số trong 100 ngày, tính đến ngày 17-04-2014, bảng tổng hợp xskt thống kê theo sơ đồ ma trận nhị phân của 100 cặp lô tô xuất hiện trong ngày. Bảng tổng hợp giúp bạn tìm kiếm thông tin của các cặp số lô tô 2 số về trong ngày đơn giản hơn, bảng thống kê này cũng trang bị cho bạn một phương pháp soi cầu xổ số tương đối hiệu quả. XoSoViet.Com chúc bạn may mắn!
 Thống kê xổ số lô tô 2 số cuối trong 100 ngày
Tính đến ngày:  [dd/mm/yyyy]Chọn tỉnh thành: 
Bảng tổng hợp các cặp số loto  MIỀN BẮC từ 00 đến 99 xuất hiện trong 100 ngày liên tiếp:


Ngày
-
Tháng
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
00    1     1   1  1 1         111   1 1        21  11    1      1 1 1          2   1     1           
01         1   1       2 1 1 11                121          1     11  2           1  1     1  1     1 
02 1        1  1      1 11  1   121 1   1           1     1     111  11   12     1 1  1         21   1
03 1 21 11   1  1 11 1      1    12   1 1  11         1    1 1  1 2 11   2               111 1 1 1   1
041     11 12     1  1 1   11      2  111     1 1 11      1      1  1                 1               
05             1  2            1 1     1     1         2 1 1 1 1   122                1               
06 1         11 2         1 13 1   1          1  1   1  1  1    1     1          1   21 1    11     1 
07    3 2  1            31            1          11   1  1           1 1         1       11 12        
08 1        111      1              112  11112      11      1    2                1     1             
09      21   1      1 1           11 2         1  1            3   2   1 11      11    1      1       
101    1 1       1 2 1       1        12 11  1       1     1 2  21       2                            
11  1   1      11    111 1 1  1 11 1   11 1     11      1     1 1                  1 2 11             
121   11  11                   1 1     1 1   111   1   2  11  2       2    2      1    122         1  
131     1        1   1   11  11          1  1  1    1     1   3    1     1         1111 1 1  1  11    
14        11 111   1         1  11  1  1  2111  1      1    13         1         1    1          1 11 
15 1    1 1     1                1   2       21  11      1     1   11 11  21    1   2  1   1  1    111
1611  1   1       1         11  1            1     12211   1 1     121  1 11    1  1          2  11   
171     1          2      21   1 11 11 1 2   1 21 21    1 3       11 1 12        1 1        11  11 1  
18        1   1 1  1  1 1 2   1  11 1 2           1        1    1 1    11              11      111  1 
19111    1   11 2       1  1    1       21     1  1 11 11 1   111     1   1        1       11 11 1  21
20 11    1  1      1 1         1    1      1  1     12   1      1 1                           1 1     
21 22   1  2   1   1  1 1                1 111   1  111  11       11 1    1       2    1  1 1 1 1   1 
22    1   211        1        11    1  1    1    2     1     1  11  2      1    1 1  11    3       1 1
23   12     1       1    2 1     2    1  1     111       1       2 1   1   1     1              1 2   
24  1        1    1   11                  1    1    1     1  1  11 1 1    1        1  1         111   
2511   1     111  1       1   1   111 11 2        1                 1 2   21     1   1   1  1   211   
26   1       1  12                 1       1  1       1      1   2 1 11  11     1 1  1   1  11  1     
27   1 2     11    1   11        1  1 1  1                      1 2 1  1 1      1        11     1 2   
28  1 1   1   1 11 1111  11 2 1  1        1       1          1   11  1           1  2 2  1  2 11      
29   21 1312    1   1  1  1    11           1      2  2     2   1 1 1    2 1     1   1         11     
30 11     1  1    1   1112           111    1 11  1   1 1 11  1   1     1             1    2     1   1
31     1 1     1    1        2 11         1   1   1      1              11        1   11        11    
32    1 1        1            1111   1     1      1     1 1  2 1   3111  1                  11   1 111
331     1 1  12 1      1    21 1               2    11  1     1  1   1112        1  2        1       2
34   1 1 1 1 1   11        12        11   2     1                      211           1                
353  1 2   2      1    2   212             1     2  1      1    1    1 1 1            1       1    1  
36  11   112  1 1       11 1 1    1 1      1  1 111    11 1 11111          1     1   1   1            
37      1            1 1   1     111   1 1   2111     1 1   1      1      1     1    1   1   1    1   
38     1          1      1     1  1 1     1    11 11 1 1 1                 1           112      2 1   
391 1    11    1 1 1   1        1 1 1  1  11   1            11  1 11       1    1   1 211   1     1   
40  1    1 11 22  1 11  11   1     1     1   1                1          1       11   1    2   111  1 
41 11     1 2     1 21 11   21   2 1          1   1 1    11    1    1     1       1   1 1             
421   11    2 1   11    1  1  1   1            11   11       1    1  11 1       11   1      1  1  12  
43  1111    1 21 21      1       1     13    2       2 1       1    2   1         11   1          1   
44     1   1   111          1  1       1  1 1   1   1 2    1  1   1      1       1   2   1  1     21 1
45  2    1            11 1  111    1 1   1    1  1  1  2 1 111       13           111         11 12   
46  1     1         11    1          1   1                 11 1                   1 1  1         11  1
47 1   1              1   111        1    2  11 1 11112 1  1 2  1 11   1   1           12 1   1       
48 1        11 11   1   1 1 1     122     2111     1  1112        1 11 1               1   1  1   1   
49 1      1            1 1  1 1          1  1 1  111                11  1 1             1         1 11
5012    1     1     1 1     1     1 1     2               1    2     1           1 1       1      1 11
51          11      1         121    1  1 1          2         1    1              1 1 12   1   1    1
52 1     1   1       1     1  1 1    21      1   1  1 1 1     11 1  1 11 1                 1   11  1 1
53 11  2  1       1    11   111             1    1 1     1      1    11 1             2  12        1 1
541 1    1     1   2     11    1  12  1      11   12 1 3 1 11      1            1         1 1111      
55       21   1  1  2   1  1111            1  11        2   2             11     31 1      12  2  112 
5611   1   11    1         1    1  2       1  1        1  1 1         11             1 1         1  1 
57                    1   11 1    11 1  2  21  1      1            1    11         1  11  1 11      1 
58 1 11         121  11  1     1     12     1    1 1    1   2 1  1 1            1  1   1      1  1   1
592        1    1     2         1     1 2   1      1        1    1 1      1        1 1       1  11    
6011          2 1    1    1   1 1           1         1           11 1    1              1  11   1    
61   2   1    1     1 11    1          111 1  1     1   1 1     1     1    1             12 1 11 1    
62   21      12          1    1  1          1      21 3        2 1   1  111      1 21              1  
63     11 11       1      2 11 11        1 11         1  1  1 1  1              1 211       1         
641 11    1 1     1     1             1 21   11  1  1      21     1       1     1   1 11   1     1  1 
65  1               1111           11   211     11 122    1           12          1   1   11    1  1  
661        11 1        1 1           1     1            1 11  111   1  1 111       1 1       1        
67    2      1  11 1    1    1    11          1 1  1 11       12      1 1 1     1    1 2        1     
68   1 2    1    1    12       1    11            1 1     1    1  1    11  1        1     1       1  1
691 121      2        1              1   1    11       1         1              1   1  1  1 1 1   1  1
70  1  1             1        11111     1111 2     2 1   1        11       1              11 11     1 
71      1                        1    1                 1    1           1      1    1 112            
72  1 1    2    1  1 1       111  1  1     1  1         1   1 1     2 111 1     1 11  1 1       21 111
73   1 1  1      2    11  1        11 11        1  1   1 1   2 1       13          1 1     1         1
74  11  211     1  42    1    1    1   21    1    1      1 21        11 11      1 1 1     2  212   1 1
751          1  1    1   1  1   1      1  111      1    1  1  1 1          2      12   1 1    11  1   
76   1    1  1  1    2 1 1     1  111   1   1 1          21 111 1                    1   1 1 1      1 
77 1            1      1  2   1     1      1   1            1  1                  1  1        1    1  
78    11  1 2     2  1 11 1   1 1 1 111     1 1 1 2  1 1  1   2  1              11  1  11     11 1 21 
79 1     3   1   1  1      2        1 1 1 11   1         1      1 1  1          1       111  2       2
80     21      1      2      1  11  1  1              12       1 1               121    1  1        1 
81                  21                   1         1                   1  12            1    1 1      
821     1  1     1  1   1         1      1 1 2   1      11121     1  1           1 11  1 11111 1 1    
83    1          1       1    1     1    1      11      12 1   1    1    1       1  1     11   2    2 
84 1       11  1   1    12    1      1      211 1 1 1  3   1     1     1           11           1     
85 1211    1    1   1   1  1     1211                         21  1      1      1           1 1       
86   1         1      1 2    1 1 1     11  1       1      1                1    1  1  1 1 2    1   1  
87      11    11 11           1   21           2 1    1 1   2   1      1  1         1    12 11 1    1 
88  1  1   11  1     2   1  1  11     1 1      11        1      21              1 1     1   1  1 1    
89       1    11 1  1 2   21    2      1    1           11                         11   1  1   1    1 
90     1    1         1 1 1  1       1 1  21  1      1    1 1 1    1     11         1  1    1     2   
911       1    1  1       11    1 1            111  1                1  1 1       1    12111 1 1    11
92             1 1 1       1        1 11           1 21  111 1          1           111       1       
931  1  1    1 1  1 1       1   3    1 11      1      11                   1             1         1  
94   1  1          11   1  1     1    1 1   2    12              11 3 1   1      1           11  111  
95      1   1  1 1  1   1 1           1  1       1             1  1      1      11   1        1    1  
96    1   1    1  11       2              1 1    1      1    1 1 2     11  1          1  1 2    1     
97    2   1 1 1   1        1 111    1           2  11   1  1  1       11 1        1 1       11     1 1
98      11   2    1   1        2   2       1   1  1   1    1 1          1  1    11    1  1         2  
99           1 1111    1  1   1      1        1 1       1       1  1    1       1       1      1     1
Copyright © 2010 - 2014 www.XoSoViet.com. All rights reserved.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ email: xosoviet.com@gmail.com

Các trình duyệt tốt nhất để xem xosoviet.com, mời bạn hãy download tại đây: Apple Safari - Mozilla Firefox - Google Chrome

Link Exchange: bedava - Free Backlink  - www.v8link.com Backlink Lists|Free Backlinks Travel Backlinks   bedava - Free Backlink  - www.linkdevi.com

ket qua xo so | xo so mien bac | xo so | xo so mien nam | xo so mien trung | xo so thu do | thong ke xo so | xo so thanh pho hcm | thong ke giai dac biet | thong ke xo so | phan tich xo so | thong ke dau xo so | thong ke duoi xo so | do so so | soi cau xo so | du doan xo so | truc tiep xo so | so mo xo so | giai nghia giac mo | games online | video cuoi | xo so binh duong | xo so vung tau | xo so da nang | xo so quang ngai | xo so binh dinh | xo so da lat | kqxs xsmb